Kabajamtoota dawwattoota keenyaa Websayitiin keenyaa yeroo dhaaf rakkoon teeknikaa waan mudateef hanga sirratee deebi'utti kara midiyaa hawwaasaa armaan gaditiin nu hordofuu dandeessu:

(1) Facebook: https://www.facebook.com/ORTVO

(2) Youtube: https://www.youtube.com/user/tvoromiya

(3) Twitter: https://twitter.com/tvoromiya

Dabalatanis yaada qabdan karaa armaan gadii nu biraan gahuu dandeessu:

(1) Ergaa gabaabaa (SMS) 8330 fi 8331

(2) Bilbila istuudiyoo raadiyoo Oromiyaa +25122 1100860/61 fi

(3)Bilbila istudiyoo TV Oromiyaa +251221119063/73

(4) Sanduuqa Poostaa +251 2919 Adaamaa ,Itiyoophiyaa

====================~~=============================

Respected visitors our official website is temporarly down due to some technical difficulties.Therefore you can follow us on the following social media untill corrective measure will be taken.

(1) Facebook: https://www.facebook.com/ORTVO

(2) Youtube: https://www.youtube.com/user/tvoromiya

(3) Twitter: https://twitter.com/tvoromiya

More over you can forward any suggestion or comment on:

(1) Short message(SMS): 8330 fi 8331

(2) Oromia Radio studio telephone: +25122 1100860/61 fi

(3)Oromia TV studio telephone:+251221119063/73

(4)P.O.Box: +251 2919 Adama,Ethiopia.

 
© Oromia Radio and TV Organization , December 2015